Adatvédelmi tájékoztató

Graf Orsolya

Gyászfeldolgozás Módszer Specialista

Adatkezelési Tájékoztatója

Graf Orsolya Gyászfeldolgozás Módszer Specialista (7621 Pécs, Jókai utca 7., Szül.: Pécs, 1975.02.14, An.: Németh Zsuzsanna) továbbiakban Specialista tájékoztatja Önt az EU 2016/679.számú Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbiak szerint:

· Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás:

 • Gyászfeldolgozás Módszer egyéni és/vagy csoportos támogató program során személyes adatainak kezelése: amennyiben Ön egyéni/csoportos támogató programon vesz részt a Specialista által meghirdetett programon, úgy az alábbi személyes adatait kezeljük:
 • név
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • adószám

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a "szerződés teljesítése" illetve c.) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A program elvégzésével és a program részvételi díjának megfizetésével a Specialista és Ön között szerződés jön létre, illetve Specialistát számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.

Adataihoz a Specialista részére könyvelői és informatikai szolgáltatást nyújtók férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a Gyászfeldolgozás Módszer támogatói program során megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy Önnek preferenciái alapján tájékoztatásokat küldjünk az Ön érdeklődési körének megfelelő, a Gyászfeldolgozás Módszerrel kapcsolatos rendezvényeinkről, kedvezmény értesítőinkről, és a rendezvényekkel kapcsolatos hasznos információkról. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő, amennyiben a leiratkozás lehetőségét felajánlja. Hírlevelünk és minden direkt marketing értesítő a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

 • Hírlevél küldés, direkt marketing:

Direkt marketing megkeresés és hírlevélküldés során a Specialista az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

 • név
 • email cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, a.) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatait visszavonásig kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt a grafogym@gmail.com email címen teheti meg.

Megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy a preferenciái alapján rendezvényeinkkel kapcsolatosan tájékoztatókat, megkereséseket küldjünk Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban egyéni/csoportos támogatói program elvégzése során adta meg adatait, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő amennyiben, a leiratkozás lehetőségét felajánlja. Hírlevelünk és minden direkt marketingértesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

Adataihoz a Specialista részére informatikai szolgáltatást nyújtók és a direkt marketing teljesítésével kapcsolatosan szolgáltatást nyújtó partnerek férhetnek hozzá.

· Az Adatkezelő: Graf Orsolya Gyászfeldolgozás Módszer Specialista

Adatvédelmi tisztségviselőt társaságunk nem alkalmaz.

Adatkezelő elérhetősége:

Név: Graf Orsolya

Cím: 7621, Pécs, Jókai utca 7.

Email: grafogym@gmail.com

 • Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem:

Személyes adatait Graf Orsolya lakhelyén (7621, Pécs, Jókai utca 7.) lezárt szobában és lezárt szekrényben tárolja jelszóval védett adathordozó merevlemezen.

Specialista megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik személy hozzá ne férhessen. Informatikai rendszere jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan adatfeldolgozóknak biztosítja, akiknek arra szükségük van az adott feladataik ellátása érdekében. Személyes adatokat kizárólag titkosított formában továbbít.

· Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt megillető jogok:

 • hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy információt kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által kért további másolatokért Specialista csak az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az információkat Specialista is elektronikus úton küldi meg Önnek, kivéve, ha ezt Ön másképpen kéri.
 • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Specialista indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
 • törléshez való jog (GDPR 17. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait. Specialista köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben:

· az adatkezelésnek az Ön hozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja, amennyiben nincs másik jogalapja az adatkezelésnek,

· a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

· a személyes adatok kezelése jogellenes,

· Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

· a személyes adatait a Specialistát kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a Specialistára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 • elfeledtetéshez való jog: Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatait és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Specialista által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12.cikk): Specialista késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Ön kérése egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Társaságunk felszámíthatja Önnel szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.
 • panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 3911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.
 • jogorvoslat joga (GDPR 79. cikk): amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait, úgy társaságunkkal szemben bírósági eljárást indíthat a Specialista tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.

5. Személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást Graf Orsolyától kérhet a grafogym@gmail.com email címen, illetve postán Graf Orsolya székhelyének címén. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet készül, és a tájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani magát.

Hatályos 2019. november 1-től.

Graf Orsolya

Gyászfeldolgozás Módszer Specialista